Фітнес для бухгалтера


11.10.2017

                                                        Тренувальна програма
                                                  ФІТНЕС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

   Кожному бухгалтеру незалежно від посади потрібно завжди бути в хорошій професійній формі. Фахівцю важко набрати форму після декретної відпустки, після отримання теоретичних знань у ВУЗі, після перерви у роботі або при зміні виду діяльності платника податків чи системи оподаткування.

   Ми розуміємо проблеми бухгалтерів і завжди їх підтримуємо на практиці, тому підготували тренувальну програму, яка складається з 10 занять по 4 академічні години (всього 40 годин) вартістю 3000 грн.

   Заняття проводитимуться з 14 листопада по 14 грудня 2017р. По закінченню практики слухачам будуть видані сертифікати.

 Запис на участь у тренувальній програмі проводиться у приміщенні «Діловий центр» за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери 26 В, кабінет №1, та за телефоном (0362) 63-54-52, 63-65-09.

  У підсумку Ви підвищите свій професійний рівень, оновите практичні знання та навики ведення бухгалтерського обліку.

Ваші аудитори АФ «Інфо-сервіс-аудит»


                                                    Початок занять о 16.00

Заняття 1

14.11.2017

1

Загальні засади організації та ведення бухгалтерського обліку, облікова політика підприємства, вплив на об’єкт оподаткування. П(С)БО та МСФЗ в Україні.

Данилюк

2

Документальне забезпечення записів в бухгалтерському та податковому обліку.

Данилюк

3

Основні засоби в П(С)БО 7 та у Податковому кодексі України: ремонти поточний та капітальний, орендовані основні засоби, переоцінка, ліквідація та продаж, зміна методу амортизації та строку корисного використання.

Ничипорук

Заняття 2

16.11.2017

4

П(С)БО 14 «Оренда»: фінансова та операційна, облік у орендаря та орендодавця. Розрахунок фінансових витрат та доходів.

Данилюк

5

Облік нематеріальних активів за П(С)БО 8: роялті, торгові марки, комп’ютерні програми, доступ до бази даних, гудвіл та інші.

Юзюк

6

ПСБО 9 «Запаси»: облік і контроль, уцінка та дооцінка

Юзюк

Заняття 3

21.11.2017

7

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність» та його зв'язок з податковим обліком.

Дячук

8

Зменшення корисності активів за П(С)БО 28: коли, як і скільки.

Дячук

9

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»: облікові нюанси при здачі в оренду основних засобів.

Ничипорук

Заняття 4

23.11.2017

10

Нюанси обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО 10: сумнівна та безнадійна, списання та відновлення, поточна і довгострокова, резерв сумнівних боргів.

Ничипорук

11

П(С)БО-11 «Зобов’язання»: облік і контроль розрахунків з кредиторами, забезпечень майбутній витрат і платежів, списання внаслідок закінчення терміну позовної давності.

Ничипорук

12

Переведення боргу чи уступка права вимоги боргу в бухгалтерському обліку, взаємозалік зустрічних вимог.

Данилюк

Заняття 5

28.11.2017

13

Складові власного капіталу та їх вплив на фінансовий результат до оподаткування (статутний капіталу: збільшення, зменшення, вхід та вихід учасників; дивіденди; купівля-продаж корпоративних прав та ін.).

Данилюк

14

Відображення фінансових інвестицій в обліку згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Позняковська

15

Проценти по кредитах та відображення їх в обліку за П(С)БО 31 «Фінансові витрати» (капіталізація чи витрати періоду).

Данилюк

Заняття 6

30.11.2017

16

Бухгалтерський облік ПДВ.

Юзюк

17

Іноземна валюта в обліку по П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Дячук

18

Основні правила обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Дячук

Заняття 7

05.12.2017

19

П(С)БО 26 «Виплати працівникам»: резерв відпусток, забезпечення, аліменти, розрахунки з підзвітними особами, договори ЦПХ та інші розрахунки з фізичними особами.

Дячук

20

Інвентаризація на підприємстві

Юзюк

21

Порядок складання фінансової звітності підприємств

Юзюк

Заняття 8

07.12.2017

22

Доходи та витрати: основні засади визнання та обліку
(П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати»)

Позняковська

23

Система обліку витрат та калькулювання собівартості продукції за повними витратами та за нормативними витратами

Позняковська

24

Складання калькуляції продукції

Ничипорук

Заняття 9

12.12.2017

25

Основні правила складання декларації про прибуток підприємств

Юзюк

26

Податок на прибуток у бухгалтерському обліку та в Податковому кодексі. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання, правила П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Ничипорук

27

Облікові політики та облікові оцінки. Виправлення помилок у фінансовій та податковій звітності (П(С)БО 6 «Виправлення помилок»).

Ничипорук

Заняття 10

14.12.2017

28

Управлінський облік та його роль в обліковій системі.

Позняковська

29

Сутність бюджетування, методика складання бюджетів

Позняковська

30

Організація контролю за виконанням бюджетів.

Позняковська

31

Аналіз фінансової звітності: як читати і як пояснити директору.

Данилюк
Время генерации: 0,133 сек. / Количество запросов: 19 шт. за 0,010 сек.